زموږ په اړه

9 سرطان 1400

کابل جورنال ملي ګټو، ځمکنۍ بشپړتيا او د ولس ويښتابه ته ژمنه ورځپاڼه ده چې کره والی، دقت، سرعت او د ناپېيلتوب پر بنیاد فعالیت کوي.
کابل جورنال د کورني او باندني غښتلي او مسلکي ټيم په مټ د ورځې مهم حقایق او شننې پرته له مذهبي، سمتي او ژبني توپير ټولنې ته وړاندې کوي او په دې ډول خپل رسالت ترسره کوي.

موږ په ټولنیزو شبکو کې وڅارئ