طالبان میگویند جهان از رسمیت شناختن حکومت ما تعریف دقیق ندارد

20 سنبله 1401

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان می‌گوید جهان تعریف دقیقی از شرایط طرح کرده خود در ارتباط به برسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. در جلسه گزارش‌دهی از یک سال کارکرد این وزارت که روز چهارشنبه ۱۶ سنبله/شهریور در کابل برگزار شده بود، آقای متقی در مورد شرایط تعیین شده از سوی جامعه جهانی مانند ایجاد حکومت همه شمول، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان، و استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی تروریستان اشاره کرده و به هر یک جداجدا پرداخت. با گذشت بیشتر از یک سال از آغاز دور جدید حکومت طالبان، هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن حکومت طالبان نشده است. هرچند شماری از کشورها نماینده‌های از حکومت طالبان را پذیرفته‌اند.

آقای متقی مدعی شد که حکومت طالبان هم حکومت همه شمول است، هم امنیت سرتاسری در افغانستان را برقرار کرده است، و هم حقوق زنان و در کل حقوق بشر در نظام کنونی طالبان رعایت شده است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید