در باره ما

کابل جورنال نیروی محرکه حفاظت از اطلاعات ملی ، حاکمیت و آگاهی عمومی از طریق اصول اساسی دقت ، سرعت و بی طرفی میباشد.

کابل ژورنال توسط افراد زحمتکش تیم حرفه ای ، متعهد و بصیر بدون تعصب و تبعیض مذهبی ، قومی و زبانی برای افغانستان متحد ، آگاه و مرفه اداره و رهبری می شود.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید