زنان افغانستان به عقب برنمی گردیم !

19 سنبله 1400

Afghan woman protest.jpg


ده ها تن از زنان فعال مدنی با شعار ( به عقب برنمی گردیم ، هدف ما بقای شما نیست ، به بقای خود بیآندیشید ) در گرد همایی که  جهت داد خواهی برای زنان در شهر کابل برگزارگردیده بود اشتراک نموده بودند .  
اشتراک کننده گان این گرد همای قبلا در بخش های مختلف فعالیت داشتند بیان نمودند که در طول جنگ های چهل سال اخیر بیشترین صدمه به این قشر وارد گردیده است آن ها طی قطعه خویش خواهان عدالت اجتماعی برای زنان شدند.
 اشتراک کننده گان از مسولین امارت اسلامی  خواستار:
•       حفظ حقوق اساسی زنان به شمول حفظ  و احترام به کرامت اسلامی   
•    حمایت و حفظ تحصیل ، کار و فعالیت های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی
•    مصونیت آزادی بیان و آزادی فردی
•    حمایت از مشارکت زنان در عرصه تصمیم گیری های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
•    تعهد به مبارزه با خشونت علیه زنان
•    تعهد و نظارت جامعه بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد از حقوق زنان  
گردیدند .
این در حالی است که بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدست نیرو های امارت اسلامی موضوع زنان افغان یک از چند مورد داغ سرخط رسانه های بین المللی و سازمان جهانی حقوق بشر نیز میباشد .                      

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید