شرکت های مخابراتی در بلخ فعالیت های شان را از سر گرفتند

9 اسد 1398

مخابرات

چهار شبکه ی مخابراتی خصوصی در بلخ فعالیت های شان را از سر گرفتند. محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور با سپاسگذاری از زمینه سازی حل چالش قطع فعالیت شبکه های مخابراتی  توسط شورای امنیت ملی، مقام ولایت بلخ و شرکت های مخابراتی تأکید میکند که وزارت مخابرات به حیث یک نهاد پالیسی ساز تلاش دارد تا زمینه ی فعالیت بهتر و مصونتر را به سکتور خصوصی در بخش مخابرات فراهم سازد.
سرپرست وزیر مخابرات همچنان تأکید می ورزد: هرچند تنظیم و رفع چالش های مخابراتی وظیفه اداره محترم اتراست اما وزارت مخابرات تلاش دارد که به حیث نهاد پالیسی ساز، با ایجاد میکانیزم امنیتی برای تمامی شرکت های خصوصی و دولتی بستر مناسب تنظیم ارایه خدمات مخابراتی در سایر ولایت های کشور را فراهم سازد.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید