منظوری ۱۴ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۸ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

18 سرطان 1398

Ghani

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ دایر گردید. در این نشست ۱۶ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۱۴ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۸ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون منظور شد. در این نشست، تمدید میعاد پروژۀ اعمار ۱۰۲ باب انتظارگاه شفاخانه ها مربوط واحد عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری نیز از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. علاوه بر این، در این نشست کمیسیون تدارکات ملی، پیشنهادات منظوری تمدید میعاد پروژه های انکشاف شبکه فایبر نوری در ۱۲ و ۱۴ سایت ساحوی و مرکزی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های قوای پولیس ملی مربوط وزارت امور داخله منظور گردید. از سوی هم پروژه خریداری چراغ های رنوی (Runway) و چراغ های میدان (Papi Light System) در سه سایت برای سه میدان هوایی کشور به دلیل مشکلات تخنیکی اعاده گردید و هدایت داده شد تا هیات مشترک از ادارۀ هوانوردی ملکی، وزارت های مالیه، انرژی و آب و ادارۀ تدارکات ملی پروژه های مشابه شرکت پیشنهادی را ارزیابی نموده و گزارش آن را به جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی ارایه کنند. سپس پروژۀ تهیه و نصب سیستم زمینی برای ستلایت افغانستان مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید و هدایت داده شد تا این پروژه بار دیگر به اعلان داوطلبی سپرده شود. در این جلسه کمیسیون تدارکات ملی درخواست وزارت امور داخله در مورد خریداری موتر های ضدگلوله ( زرهی) برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ منظور گردید. از سوی دیگر مطابق اجندای نشست، روی تحقق فیصله ها و گزارش های قبلی بحث صورت گرفت و از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد. از سوی‌ هم درخواست وزارت دفاع ملی در رابطه به درج اسم شرکت های تحت چتر اتحادیۀ باغداران افغان در فورم کمیسیون تدارکات ملی در پروژۀ تدارک یک قلم گوشت مرغ مربوط این وزارت، منظور گردید.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید