حکومت از نشست قطر خوشبين است

18 سرطان 1398

afghanistan goverment logo

صحبت های صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی امروز:
حکومت افغانستان نسبت به نتایج گفتگو های صلح به شمول صدور قطعنامه نشست اخیر در قطر خوشبین است.

گفتگو ها و صحبت ها در جهت مثبت در حرکت است، این پیشرفت ها در نتیجه تلاش ها و طرح های مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی بدست آمده است.

جرگه مشورتی صلح،  به حکومت افغانستان صلاحیت های لازم را در چهار چوب نقشه راه صلح تفویض نموده است، که حکومت افغانستان متعهد به عملی نمودن آن می باشد.

همچنان تشکر میکنیم، از شرکت کنندگان این نشست، که نظریات سازنده شانرا در راستای تحقق صلح پایدار، پایان جنگ و خشونت، عدالت اجتماعی و سیاسی، تامین حقوق اساسی شهروندان، وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان مترقی و مرفه، با ارزش های نوین بگونه قاطع به طرف طالبان مطرح کرده اند.

ما مثابه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ملاحظات خویش را در مورد سوی تعبیر از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و عدم حمایت و حراست از آزادی بیان و رسانه ها بیان مینمایم.

1.    بر مبنای ماده اول قانون اساسی، افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه میباشد.

2.    بر بنیاد ماده دوم قانون اساسی، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است.

3.    بر اساس صراحت ماده سوم قانونی اساسی،در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

فلهذا، نظام افغانستان در درازای تاریخ، اسلامی بوده و به اساس قانون اساسی افغانستان اسلامی است و اسلامی خواهد بود.

بر اساس ماده بیست و چهارم و سی و چهارم قانون اساسی، آزادی حق طبیعی و اساسی شهروندان است و از تعرض مصئون میباشد. بناءً صیانت و حراست از آزادی های شهروندی و آزادی بیان از مکلفیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و است.

بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد، و حاکمیت مشروع در نتیجه انتخابات و اراده شهروندان شکل میگیرد و به هیچ کسی دیگری ارتباط ندارد.

تقویم انتخاباتی آماده و واضح است. ما به طرف انتخابات میرویم.

بناءً برای داشتن یک کشور دیموکراتیک و انتقال مشروعیت حقوقی و سیاسی باید انتخابات عمومی و سرتاسری برگزار شود. به باور ما، اساس صلح جامع و پایدار اینست که یک نظام مشروع از افغانستان و مردم افغانستان نمایندگی کند.

بناءً انتخابات خواست مردم افغانستان است و ما مبتنی بر خواست مردم افغانستان به سوی انتخابات همه شمول و جامع میرویم.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید