پیش‌بینی افزایش ۴۲ درصدی حاصلات مزارع گندم کشور

3 سرطان 1398

غنم

کابل، افغانستان: پیش‌بینی‌ها به اساس سروی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات و وزارت زراعت نشان می‌دهد که حاصلات امسال مزارع گندم کشور نسبت به سال گذشته، بیش‌ از ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت. این سروی از سوی وزارت زراعت و اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، به همکاری موسسات FAO و WFP تهیه شده است.

‌این مقدار افزایش حاصل، جلو واردات گندم به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر را می‌گیرد و این میزان ارزش مثبت به بیلانس تجارتی کشور افزوده می‌شود.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری ومالداری، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: عوامل این افزایش بارش باران های کافی، توزیع به موقع کود و تخم‌های اصلاح‌شده، آبیاری هزاران هکتار زمین جدید، افزایش ساحه‌ی کشت، ترویج، توزیع دستگاه‌های لیزرلیول، در اختیار قراردادن تراکتورهای رایگان برای کشت للمی و آموزش‌دهی دهقانان از سوی وزارت زراعت، است.

وی افزود که در سال گذشته بر اساس هدایت نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، این وزارت در کنار ساخت ۲۳۵ شبکه‌ی آبیاری و گسترش‌ هزاران هکتاری زمین‌های تحت آبیاری و زراعت، ۲۰ هزار تن کود یوریا و ۱۰ هزار تن تخم‌های اصلاح‌شده را برای اولین بار در موقع لازم به دهقانان توزیع کرد.

رستمی به نقل از سروی وزارت زراعت و اداره ملی احصاییه‌ ومعلومات گفت: "طی سال جاری ساحه‌ی زراعتی آبی و للمی و ساحه‌ی تحت کشت گندم افزایش یافته و نیز تولیدات مجموعی گندمِ کشور بیش‌تر از ۵.۱ میلیون تن تخمین شده است که نسبت به سال گذشته ۱.۵۲ میلیون تن افزایش داشته و در تناسب با ۱۳سال گذشته بیش‌ترین مقدار تولید گندم در سطح کشور پیش‌بینی می‌شود".

هم‌چنان باید گفت که نیازمندی افغانستان برای گندم در سال جاری حدوداً شش میلیون متریک تن است و به اساس آمارها، کمبود گندم در سال روان، در حدود ۹۰۰هزار متریک تن خواهد بود.

ضایعات گندم در سال جاری بیش‌تر از ۰.۷ میلیون تن تخمین شده است که ۱۵درصد مجموع تولیدات را شکل می‌دهد.
در سال گذشته به نسبت خشک‌سالی‌ها، میزان تولید گندم در کشور به ۳.۶ میلیون تن رسیده بود که در تناسب با آن، امسال ۱.۵ میلیون تن افزایش یافته است.

باید گفت که وزارت زراعت در سال روان نیز به منظور افزایش حاصلات دهقانان، صدها شبکه‌ی آبیاری می‌سازد و نیز قرار است در سال جاری توزیع گندم اصلاح‌شده و کود کیمیایی برای دهقانان را ۵۰ درصد افزایش دهد. بدین ترتیب برای دهقانان به صورت "سب‌سایدی" در سال روان ۳۰ هزار تن کود یوریا و ۱۵ هزار تن تخم‌های اصلاح‌شده توزیع می‌گردد.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید