میزان عودت کننده گان در مقایسه با کسانی که کشور را ترک کرده اند، بیشتر است

3 سرطان 1398

وزير مهاجرين

کابل، افغانستان: وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان می گوید با توجه به آمار عودت کننده گان طی سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۸ میزان افرادی که طی این مدت کشور را ترک کرده اند در مقایسه با عودت کننده گان، کمتر می باشد.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان که روز یکشنبه در برنامه "گزارش ارزیابی بنیادی تحرکات سیستم ردیابی بیجاشدگی" در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت صحبت می کرد، افزود: بربنیاد این گزارش که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) بین سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ تهیه شده است نشان می دهد که طی این مدت ۳۲۵۳۰۸۰ نفر به کشور عودت کرده اند.
بربنیاد این گزارش میزان مجموعی افرادی که ازسال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ کشور را ترک کرده اند، به ۲۲۹۱۵۸۴ نفر می رسد که در مقایسه با آمار عودت کننده گان، تفاوت ۹۵۰ هزار نفری را نشان می دهد.
آقای بلخی با ابراز خرسندی از رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان وعودت کننده گان گفت: از مجموع ۷ میلیون بیجاشده وعودت کننده طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ تنها ۲۶۶۹۴۳ تن در زیر خیمه ها وفضای باز زندگی می کنند ومتباقی آنان نیازهای اولیه شان از قبیل سرپناه از سوی دولت، موسسات کمک کننده ویا خود بازگشت کنندگان و بیجاشدگان، مرفوع شده است.
در همین حال، لورنس هارت، نماینده خاص سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، هدف "گزارش ارزیابی بنیادی تحرکات سیستم ردیابی بیجاشدگی" در افغانستان را ردیابی تحرکات بیجاشدگی دانست وگفت که این گزارش می تواند معلومات لازم در مورد تخمین میزان نفوس، موقعیت وتقسیمات جغرافیایی جمعیت های بیجاشده، بازگشت کنندگان، مهاجرین و پناهنده گان را ارایه نماید.
وی افزود: سیستم ردیابی بیجاشدگی در افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت وموسسات همکار را قادر می سازد تا برای کمک به مستحقیق منابع را به حد اکثر رسانده اولویت بندی دقیق را انجام دهند و برنامه های را ارایه نمایند که در برگیرنده کمک های بشری پایدار در مورد تحرکات هدفمند مبتنی برشواهد باشد.
گزارش ارزیابی بنیادی تحرک سیستم ردیابی بیجاشدگی میان سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ در ۳۴ ولایت، ۳۹۰ ولسوالی و۱۱۴۴۳ روستا صورت گرفته است ودر آن از ۶۴۱۸۶ تن در باره وضعیت بیجاشده گان وعودت کنندگان معلومات به دست آمده است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید