اطلاعیۀ وزارت مالیه در مورد اجرای ۱۵ روز معاشات تشویقی برای کارمندان ادارات دولتی

2 سرطان 1398

afghanistan goverment logo

وزارت ماليه مى  ګويد، مطابق به حکم مقام عالی ریاست جمهوری، وزارت مالیه غرض اجرای ۱۵ روز معاشات تشویقی برای کارمندان ادارات دولتی، ذریعه مکتوب متحد المال به تمام ادارات ابلاغ نموده است تا اسناد مربوطه شانرا به وزارت مالیه غرض اجرای معاشات متذکره ارسال نمایند.

تا اکنون وزارتخانه های صحت عامه، حج و اوقاف، ترانسپورت، سرحدات، اقوام و قبائل، امور زنان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پترولیم، اقتصاد، زراعت و ادارۀ لوی څارنوالی اسناد مربوطه را به وزارت مالیه ارسال و معاشات تشویقی برای کارمندان شان اجراء گردیده است.

ادارات متباقی نیز باید از بودجۀ تخصیص داده شده فعلی خویش ۱۵ روز معاشات تشویقی را اجراء نمایند. وزارت مالیه در بررسی وسط سال بودجۀ مربوطه را در اختیار شان قرار خواهد داد.

قابل تذکر است که این حکم فقط مشمول کارمندان ادارات دولتی که در بست های خدمات ملکی ایفای وظیفه مینمایند، و از معاشات سوپر اسکیل، امتیازی، مدد معاش، معاشات استثنائی، کادری و سائر امتیازات مستفید نمی گردند، می باشد

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید