٢٧ تن در قضيه هاى قاچاق مواد مخدرمحکوم به حبس شدند

1 جوزا 1398

احمد خالد موحد

کابل – افغانستان: درجریان یک هفتۀ گذشته به تعداد ۲۷ تن درپیوند به ۲۱ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محاکم ابتدائیه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی ازیک سال الی ۱۷ سال حبس محکوم به مجازات شدند..
خالد موحد سخنگوى مرکز عدلى و قضايي مبارزه عليه مسکرات و مواد مخر مى گويد، این افراد توسط ارگان های کشفی وامنیتی ،درارتباط به قاچاق بیش از ۳۳ کیلوگرام مواد مخدرنوع هیرویین ، بیش از۳۳کیلوگرام مورفین ،بیش از۲۲۲۲ کیلوگرام چرس ، بیش از۱۶کیلوگرام مت امفتامین)شیشه) ، ۶۰۰کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد و۹۲۰ گرام تابلیت روانگردان(ک) ازنقاط مختلف کشوربازداشت وغرض تعقیب عدلی وقضایی بادوسیه های نسبتی شان به این مرکز ارسال شده بودند که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف ازجانب محاکم این مرکز ،درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته است.
طی همین میعاد، پولیس مبارزه بامسکرات ومواد مخدروسایرارگانهای کشفی وامنیتی کشور،درارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۳۰ تن مظنون را درپیوند به ۲۶ قضیه بازداشت ومظنونین را بادوسیه های نسبتی شان به منظور تعقیب عدلی وقضایی به مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرارسال داشته اند.
ازجملۀ بازداشت شده گان ۸ تن آن افرادی اند که میخواستند مواد مخدر از نوع هیروئین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بطن و بکس های سفری شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به کشور هندوستان انتقال دهند که از سوی ارگان های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدرشناسائی و بازداشت شده بودند.
به اساس تعدیلات اخیردرقانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر؛ مرکزعدلی وقضایی مطابق ماده های ۱۶ و۱۷ این قانون صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن بیش از یک کیلوگرام هیروئین، بیش ازیک کیلوگرام مورفین،۱۰بیش از گرام مواد مخدر سنتیتیک، بیش از۵ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت،مرتکب زرع بیش از۵۰ جریب مواد مولد مواد مخدر،از۲۰۰لیترمشروبات الکولی،بیش از ۱۰ کیلوگرام تریاک وبیش از ۵۰کیلوگرام چرس باشند از سراسر کشوررا دارا است.
این درحالی است که طی دوهفته قبل به تعداد ۴۲ تن درپیوند به ۳۴ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدرازجانب محکمه استیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر طی جلسات علنی از۲ سال و۶ ماه الی ۱۷ سال حبس محکوم به مجازات شده بودند.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید